T3 Vakfı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni

 

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nı
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vası taları nı belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.


Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, bursiyer, gönüllü, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, ödül alan, desteklenen, program ortağı ve/veya vakıf çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştı ğınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen T3 Vakfı tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz kanunda öngörülen amaçlar ve vakfımızın politikası doğrultusunda;

•    Burs başvuru formları,

•    T3 Vakfı internet siteleri iletişim formları,

•    Yarışma başvuru formları,

•    Girişim başvuru formları,

•    İnternet sitesi üzerinden başvurunun haricinde ayrıca fiziken teslim edilen evraklar,

•    Sosyal medya üzerinden iletişim veya doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar,

•    Tarafımıza verdiğiniz ya da tarafımızca istenen muhtelif evraklarla, e-postalar fakslar, mektuplar,

•    Vakıf adına sizinle iletişime geçen yetkili kişilerle yaptığınız telefon görüşmeleri neticesinde alınan bilgiler,

•    Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik, başvuru, geri dönüş formları,

•    Ayrıca ilgili mevzuat, sözleşme, talep, genel teamül, dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde yazılı, sözlü ya da elektronik yöntemlerle ya da açık rızanız ile kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere yukarıda sayılan yöntemlerle ve farklı hukuki sebeplere dayanarak T3 Vakfı’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz T3 Vakfı’nın misyon ve amaçları doğrultusunda, muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde T3 Vakfı’nın aşağıda yer alan faaliyetleri doğrultusunda işlenecektir.

T3 Vakfı faaliyetleri;

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlamak,

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları düzenlemek,

Ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık yapan takımlara maddi destek sağlamak,

Girişimlere yatırım, ofis, mentor, prototip atölyesi ve teknik uzman sağlayarak destek vermek,

Seminerler düzenlemek,

Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz, yarışmacı takım ve takım üye bilgileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, T3 Vakfı’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (bağlı bulunan kurum/okul, program ortağı, iş birliği yapılan kurum, vakıf yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları


KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için aşağıdaki linkte bulunan KVKK Talep Formu’nu doldurmak suretiyle yasal yollardan tarafımıza bildirimde bulunabilirsiniz.

 

KVKK TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Ortamahalle Gazi Yüzbaşı Ömer Bulu Caddesi Canayakın Sitesi A blok No: 9 34040 Bayrampaşa / İstanbul
www.t3vakfi.org