TEKNOFEST
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
TEKNOFEST: TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni,
Paydaş Kurumlar: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Festival’in düzenlenmesine katkı sağlayan tüm paydaş kurumları,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, bursiyer, gönüllü, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, ödül alan, desteklenen, program ortağı ve/veya çalışan/yönetici sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Paydaş Kurumlar tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Veriler

Tarafımıza sizin tarafınızdan veya aşağıda belirtilen diğer toplama yöntemleri ile iş ilişkisi kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza, Unvan, Doğum Tarihi
İletişim Telefon Numarası, İkametgah, Adres, Elektronik Posta Adresi
Lokasyon Konum Bilgisi
Hukuki İşlem Adli Yazışma ve Dava Dosyası Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera Kayıtları
İşlem Güvenliği IP Adres Bilgisi, Log Kayıtları
Risk Yönetimi Ad, Soyad, Unvan, Eğitim Kayıtları
Finans IBAN Numarası, Gelir Bilgisi, Kredi Kartı Harcama Bilgisi, Harcama Bilgisi, Mal Varlığı Bilgisi
Mesleki Deneyim Diploma Bilgisi, Sertifika-Kurs Bilgileri, Eğitim Kayıtları, Aile Eğitim Kayıtları, Katılım Sağlanan Yarışma Derece Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf, Online Eğitim Platformda Alınan Görüntü Kayıtları
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli Sicil Kaydı
Sağlık Sağlık Raporu
Diğer (İşlem Bilgisi)  


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz kanunda öngörülen amaçlar ve Paydaş Kurumlar’ın politikası doğrultusunda;
 • Burs başvuru formları,
 • Paydaş Kurumlar’ın internet siteleri iletişim formları,
 • Yarışma başvuru formları,
 • İnternet sitesi üzerinden başvurunun haricinde ayrıca fiziken teslim edilen evraklar,
 • Sosyal medya üzerinden iletişim veya doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar,
 • Tarafımıza verdiğiniz ya da tarafımızca istenen muhtelif evraklarla, e-postalar fakslar, mektuplar,
 • Paydaş Kurumlar adına sizinle iletişime geçen yetkili kişilerle yaptığınız telefon görüşmeleri neticesinde alınan bilgiler,
 • Eğitimin sürekliliğini artırmak, devamlılığını sağlamak için ve sonraki eğitimlerde kullanılmak üzere online eğitim platformlarında ve fiziki eğitimlerde anlık olarak yapılan görsel ve işitsel kayıtlar,
 • TEKNOFEST Kariyer platformu üzerinden alınan özgeçmiş bilgileri,
 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik, başvuru, geri dönüş formları,
 • Ayrıca ilgili mevzuat, sözleşme, talep, genel teamül, dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde yazılı, sözlü ya da elektronik yöntemlerle ya da açık rızanız ile kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere yukarıda sayılan yöntemlerle ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Paydaş Kurumlar’ın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz Paydaş Kurumlar’ın misyon ve amaçları doğrultusunda, muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Paydaş Kurumlar’ın aşağıda yer alan faaliyetleri doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 • Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlamak,
 • Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları düzenlemek,
 • Paydaş Kurumlar tarafından ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık yapan takımlara maddi destek sağlamak,
 • Girişimlere yatırım, ofis, mentor, prototip atölyesi ve teknik uzman sağlayarak destek vermek,
 • Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gerçekleştirilen ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetleri yapmak ve bu konularda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara destek sağlamak,
 • Paydaş Kurumlar’ın iş birliği içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile planlanan organizasyonlar, seminerler, yarışma programları, atölye çalışmaları, eğitim platformları vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve katılım sağlanması,
 • Seminerler düzenlemek,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal medya çalışmalarının yürütülmesi,
 • İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • İş süreçlerinin, bilimsel çalışmaların, Paydaş Kurumların faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş birliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Kurumlara nitelikli personel ve gençlere iş imkânı sağlanması,
 • Yetenek/kariyer gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Online eğitim platformlarındaki eğitimin sürekliliği ve verimini artırmak için ilgili ders kayıtları, kamera kayıtlarını işlemek, bu amaca uygun olarak kullanmak ve paylaşmak,
 • Gerektiğinde ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak
amaçlarıyla KVKK’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8/2/a bendi ve KVKK’nın 5/1, 5/2/a-c-ç-e-f bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Paydaş Kurumlar’ın faaliyetlerini yerine getirmesi, gerçekleştirilen online ve fiziksel eğitimler kapsamında eğitimin sürekliliği ve devamı için, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak, gerekli hallerde açık rızanızın da alınmış olması kaydıyla, başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmekte ve KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Paydaş Kurumlar’ın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (bağlı bulunan kurum/okul, program ortağı, iş birliği yapılan kurum, yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.
KVKK’nın 8 ve 9. maddeleri uyarınca online eğitim platformlarında ve fiziki olarak gerçekleştirilen eğitimlerde görüntü kayıtları ile eğitim gerçekleştirirken elde edilen kişisel veriler, eğitimin sürekliliği ve verimini sağlamak için eğitime katılamayan kişilere ve kayıtların gönderildiği kişiler tarafından da bireysel tercihlere göre üçüncü kişilere aktarılabilir.

Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, Paydaş Kurumlar’a bağlı olarak faaliyetlerde bulunmaya ve Paydaş Kurumlar’ın faaliyetleri takipte kalındığı sürece saklanmaya devam edecektir.  TEKNOFEST ile ilişkinin kesildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklanmaya devam edecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda KVKK’ya uygun olarak silinecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için aşağıdaki linkte bulunan KVKK Talep Formu’nu doldurmak suretiyle yasal yollardan tarafımıza bildirimde bulunabilirsiniz.

KVKK TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.


Ortamahalle Gazi Yüzbaşı Ömer Bulu Caddesi Canayakın Sitesi A blok No: 9 34040 Bayrampaşa / İstanbul
+90 212 501 9434
www.t3vakfi.org

TEKNOFEST Mobil Uygulaması İçin

QR Kodu Okutunuz

QR KODU OKUTUN